İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye Vatandaşlığı

İngiltere Vatandaşları için Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türkiye Vatandaşlığı'nın kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Türkiye Vatandaşlığı'nın Doğumla Kazanılması

Doğumla edinilen Türk Vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur. 

Soy Bağı 

 • Türkiye'de veya Türkiye dışında, Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk Vatandaşı kabul edilir. 
 • Türk Vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk Vatandaşı'dır. 
 • Türk Vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk Vatandaşlığı'nı edinir. 

Doğum Yeri 

 • Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk Vatandaşı'dır. 
 • Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye'de doğmuş kabul edilir. 

Türkiye Vatandaşlığı'nın Sonradan Kazanılması

Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilir.
Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığı'nı kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

Türk Vatandaşlığı'nın Kazanılmasında İstisnai Haller Nelerdir?

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilirler. 

 • Türkiye'ye endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler. 
 • Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler. 
 • Göçmen kabul edilen kişiler gibi bireylerin Türkiye Vatandaşlığı'na geçmesine izin verilmektedir.

Türkiye Vatandaşlık Başvuru için Aranan Şartlar

Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak isteyen yabancılarda; 

 • Kendi ulusal kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk Kanunları'na göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
 • Başvuru tarihinden itibaren geçmişe doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak, 
 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak (Türkiye’de ikamete  karar verdiğini kanıtlamak için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrımenkul satın almak. Türkiye’de işyeri kurmak. Türkiye’de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye’ye iş merkezini nakletmek. Türkiye’de çalışma izniyle bir iş yerinde çalışmak. Türk Vatandaşı ile Evlenmek. Türk Vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak. Daha önce Türk Vatandaşlığı'nı kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.) 
 • Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, 
 • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
 • Yeterli derecede Türkçe bilmek, 
 • Türkiye'de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, 
 • şartları aranır. 

Türk Vatandaşlığı'nı edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Türkiye Vatandaşlık Başvurusu'nda bulunmak isteyen İngiliz Vatandaşları ilgili prosedürlerin tamamını yerine getirmek ile yükümlüdürler. Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin, soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılır. Soruşturması süreci sona eren yabancının dosyası Valiliğe iade edilir. Valilik ise dosyayı Komisyon'a gönderir.
Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.
Komisyonun kararı olumlu olursa dosya bakanlığa, karar olumsuz ise dosya valiliğe gönderilir.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 • Başvuru Dilekçesi (Tüm detayları içerir olmalı)
 • Başvuru Formu (Müracatçı tarafından bizzat imzalı)
 • Pasaport veya Benzeri Seyahat Belgesi
 • Doğum Belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği. (Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.)
 • Medenî Hal Belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 • Türk Vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvruru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.
 • Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge. Sözkonusu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz gibi evraklar Türkiye Vatandaşlık İşlemleri için gerekli olan belgeler arasındadır.

İngilizkonsoloslugu.net web sitesinin İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi İngiltere vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İngilizkonsoloslugu.net sitesinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.Consultation For United Kingdom Of Great Britain, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan İngiltere Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki İngiltere Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. 
Consultation For United Kingdom Of Great Britain sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır. 

Evlenme Yolu ile Kazanılan Türk Vatandaşlığı

Bir Türk Vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk Vatandaşlığı'nı kendiliğinde kazandırmaz. Ancak bir Türk Vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

 • Aile birliği dahilinde yaşama, 
 • Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama, 
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 

NOT!:

 • Başvurudan sonra Türk Vatandaşı eşin vefatı halinde, evliliğin devamı koşulu aranmaz.
 • Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığı'nı edinen yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar. 
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 • Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk Vatandaşlığı'nı sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk Vatandaşlığı'nı kazanma tarihi esas alınır. 

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvuruları için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (Müracatçı tarafından bizzat imzalı )
 • Başvuru Dilekçesi (Tüm detayları içerir olmalı)
 • Türk Vatandaşı eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk Vatandaşlığı'nın Evlat Edinme ile Kazanılması

Bir Türk Vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk Vatandaşlığı'nı edinebilir. 

Türk Vatandaşlığı'nın Seçme Hakkı ile Kazanılması

Kanunun 27. maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk Vatandaşlığı'nı kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilirler. 
Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?
Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı'nı Kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.
Anılan tarihte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilir:

 • Asgari 2 milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 100 (Yüz) kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen

Türk Vatandaşlığı'ndan Çıkma Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Türk Vatandaşlığı'ndan Çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici
 • belirtiler bulunmak.
 • İşlediği bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
 • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk Vatandaşlığı'nı Kaybettirme Nasıl Olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk Vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı'nın Teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilebilir.

 • Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar.
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler.
 • İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar. 

Türk Vatandaşlığı'nın Seçme Hakkı ile Kaybı Nasıl Gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk Vatandaşlığı'ndan ayrılabilirler.

 • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C. Vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.
 • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı dolayısıyla Türk Vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 • Evlat edinilme yoluyla Türk Vatandaşlığı'nı kazananlar.
 • Doğum yeri şartını karşılayarak Türk Vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
 • Herhangi bir şekilde Türk Vatandaşlığı'nı kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığı'nı kazananlar.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

Çifte Vatandaşlık Hakkı

Türk Vatandaşlık Mevzuatı, birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir. Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

Vatandaşlık İşlemlerinde Başvuru Makamı ve Yöntemi Nasıl İşler? 

Türk Vatandaşlığı'nın kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye dışında ise Türkiye'nin Dış Temsilcilikleri'ne bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

 • Bilgi ve Belge İstenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.
 • Maddi Hataların Düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.
 • Tebligat: Türk Vatandaşlığı'nın kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Red Gerekçeleri

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından reddedilir.  

 • Yasal oturum izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
 • Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
 • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
 • Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
 • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
 • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
 • Tedavi amaçlı ikamet edenler
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler için yapılan Türkiye Vatadaşlık Başvuruları reddedilmektedir.

Duyurular

İngiltere Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için,

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için (212) 334 6400 numarayı kullanabilirsiniz. ...
2023-08-07 13:01:44

İngiltere konsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İngiltere Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 / 16.45 arasındadır. ...
2023-08-07 13:01:30

İngiltere Konsolosluğu vize tarifeleri hakkında bilgilendirme

İngiltere Konsololosluk vize süre tarifeleri aşağıda ki gibidir; İngiltre vize başvuru 6 ay İngiltre vize başvuru 2 yıl İngiltre viz...
2023-08-07 10:32:48

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı!

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyl...
2023-08-07 10:28:34
Tüm Duyurular
Türkiye Vatandaşlığı